Mercedes-Benz

Pray for Nepal

21.07.2015

คุณวีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้ สภากาชาดไทย