Mercedes-Benz

Careers

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้จำหน่าย

Responsibilities:

1.จัดทำแผนงานตรวจสอบมาตรฐาน
2. ควบคุมดูแลการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของ Mercedes-Benz
3. กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการทำงานของหน่วยงานประเมินผลงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงานตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
4. ติดตามและแจ้งผลการตรวจมาตรฐานของ Mercedes-Benz และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงานให้ตรงตามมาตรฐานกำหนด
5. ประสานงานกับ Mercedes-Benz
6. ตรวจสอบทุกฝ่ายงานให้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานฯ ให้ครบถ้วน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications:

1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25-35 ปี
3. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในงานดูแลมาตรฐานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
5. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ
8. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

Salary: สามารถต่อรองได้

Location: สำนักงานใหญ่ ราชดำเนิน

ติดต่อสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-mail: janyarat@thonburi.com
E-mail: bussabong@thonburi.com
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
62 - 74 อาคาร 3 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  10200
โทร. 02 622 3000 ต่อ 213 หรือ 227
แฟกซ์ 02 622 3028Sales Executive

Responsibilities:
1. รับเป้าหมายการขาย และนำเสนอผลิตภัณฑ์รถยนต์ให้กับลูกค้า ตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย
2. ออกพบปะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการดำเนินการด้านส่งเสริมการขาย ตามเป้าหมายที่ได้รับ
4. จัดทำเอกสารตามขั้นตอนฝ่ายขาย

Qualifications:

1. เพศชาย/เพศหญิง
2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
5. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีความกระตือรือร้น รักงานขาย และงานบริการ
7. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Salary: สามารถต่อรองได้

Location: สาขาราชดำเนิน สาขาลุมพินี สาขางามวงศ์วาน

ติดต่อสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-mail: janyarat@thonburi.com
E-mail: bussabong@thonburi.com
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
62 - 74 อาคาร 3 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 02 622 3000 ต่อ 213 หรือ 227
แฟกซ์ 02 622 3028